Newari Movie: Silu

Starring: Barkha Subba, Hari Bansha Acharya, Ishwor Shrestha, Jaya Shrestha, Kishor Malakar, Madan Krishna Shrestha, Nabina Shrestha, Prem Baniya
Directed by: Pradip Rimal
Produced by: Ishwor Shrestha, Laxmi Das Manandhar, Prem Baniya
Written by: Dev Krishna Ranjit, Prem Baniya
Cinematography by: Murari Thakur

Leave a Reply