Jhukeka Najar Le Stupid Mann

Jhukeka Najar Le… (Stupid Mann)

Vocal/musisc/lyrics – Karan Raj Karki

Choreographer – Kabiraj Gahatraj

Production Designer – Buddhi Lal Magar

Leave a Reply