Nepali comedy video: GHUMNA JADA

Nepali comedy video: GHUMNA JADA

Ghumna Jada – Roshan Dahal
Vocal/Music/Lyrics- Roshan Dahal
Direction/Edit – Roshan Dahal
Actors – Roshan Dahal/Devendra raj pandey/Kashya Adhikari/ Anish Dahal/Prabhat Yadav/ Diwash Sharma.

Leave a Reply